Kancelaria

Czynna:

– w dni powszednie przed i po Mszach Świętych ( z wyjątkiem wtorku i czwartku)
– w innych godzinach można umówić się przez telefon 29 751 27 15

Posługi duszpasterskie w parafii:

Chrzest

Udzielany jest w naszej parafii:
– w niedziele podczas Mszy św. o godz. 11.30;
– w Boże Narodzenie i Wielkanoc podczas Mszy św. o godz. 11.30;

Wcześniej należy zgłosić zamiar chrztu św. w kancelarii parafialnej, przedstawiając skrócony akt urodzenia dziecka, podać dane rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania ) oraz przedstawić zaświadczenie, że rodzice chrzestni są wierzący i praktykujący oraz, że mogą być dopuszczeni do tej godności (chrzestni z poza naszej parafii). Przed chrztem rodzice i chrzestni podpisują akt chrztu i oddają kartki od sakramentu pokuty.

Bierzmowanie

Udzielany jest młodzieży szkół średnich, po odpowiednim przygotowaniu:
Na przygotowanie to składa się:
– systematyczne uczestniczenie w katechizacji;
– gorliwe uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św.;
– dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego;
– spowiedź święta w pierwsze piątki miesiąca;
– uczestniczenie w spotkaniach katechezy przyparafialnej;
– wykazaniem się odpowiednim poziomem wiedzy religijnej;
– uczestnictwo w przygotowaniu bezpośrednim (próby);
Świadkami bierzmowania winni być rodzice chrzestni, w razie przeszkody rodzice kandydata.
On sam winien obrać sobie chrześcijańskiego patrona.

Najświętszy Sakrament

Uroczystości I Komunii św. i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. w naszej parafii odbywają się w maju i czerwcu, po odpowiednim przygotowaniu dzieci.
Na przygotowanie to składa się:
– systematyczna, całoroczna katechizacja;
– uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.;
– uczestnictwo dzieci i rodziców w katechezie przyparafialnej;
– odpowiedni poziom wiedzy religijnej;

Sakrament chorych

Udzielany jest:
– W nagłych wypadkach, gdy chory przebywa w domu odwiedziny chorego w czasie ustalonym z duszpasterzami;
– W czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych odwiedziny chorych w domach w czasie ujętym w planie rekolekcji.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa – udzielany jest zwykle w sobotnie popołudnia.
Narzeczeni powinni zwracać się w tej sprawie do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, przedstawiając następujące dokumenty:
– metrykę chrztu (nie starszą niż 6 m-cy) i bierzmowania;
– dowód osobisty;
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
– zaświadczenie z USC o braku przeszkód (ślub konkordatowy);
Kandydatów obowiązuje również uczestniczenie w trzech spotkaniach na temat etyki małżeńskiej w Poradni Rodzinnej.

W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu. Zobowiązani są wtedy:
– podać dane świadków ślubu (imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania);
– złożyć podpisy;
– przedstawić dokumenty o odbyciu spowiedzi przedślubnej;
– przedstawić zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w Poradni Rodzinnej;
– przedstawić zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (jeżeli któryś z narzeczonych jest z poza naszej parafii);

Sakrament pokuty

Spowiedź św. odbywa się:
– w czasie nabożeństw w niedzielę i w dni powszednie;
– w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych zgodne z planem rekolekcji;

Pogrzeb katolicki

Przed pogrzebem należy sporządzić akt zgonu w księdze zmarłych na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza ? jest ona jednocześnie pozwoleniem na pochowanie zwłok zmarłego, oraz akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
Po pogrzebie odprawiane są Msze św. w intencji zmarłego, wypraszając mu duchową pomoc w drodze do życia wiecznego.

Back to Top

cialis 5mg generico cenforce 100 review cialis and flomax interaction tijuana viagra diabetes erectile dysfunction does abilify lower sex drive which doctor treats erectile dysfunction low t treatment natural best male enhancement pills viswiss older man sex drive is gone how to boost my male enhancement pills otc viagra usa vitalix male enhancement ingredients alpha rise male enhancement ingredients orillia sexual health clinic very low calorie diet effects sex drive in men ed medications compared natural male enhancement used in porn industry how to get a healthy penis male enhancement pills mega how can i enlarge my pennis size ovrette sex drive does sickle cell increase penis size est inti deppresent thar doesnt slpw sex drive best testosterone supplements for men pre workout boost libido what is the best all natural male enhancement www xanogen male enhancement penis enhancement excercises how to streach your penis urology of virginia penis enlargement penis enlargement size temprary penis growth doctor approved male enhancement penis growth story wish viagra pills cost does salt lower sex drive how often use penis pump for growth can high cholesterol affect sex drive legal marine corps male enhancement pill loss of sex drive while taking zoloft how to become fully erect kratom withdrawal sex drive nitroxin male enhancement reviews what to do when your boyfriend doesnt have same sex drive acute erectile dysfunction what to do to help a man regain his sex drive device for penis enlargement what can be done for low libido penis glans enlargement ha active ingredient in cialis viagra indications comparison of erectile dysfunction drugs what age does a penis stop growing testosterone booster and blood pressure